Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Innoveren

2.1.1.3 Innoveren

Doel: Nieuw samenspel
Nieuwe cultuur van samenspel tussen stad, raad, college en organisatie en werken aan bestuurlijke verhoudingen door middel van strategisch programmeren.

Behaalde resultaten in 2018:

 • Met de provincie is een ontwikkelconvenant in uitwerking. Plannen van aanpak zijn door de besturen goedgekeurd wat leidt tot onderzoek, nadere analyse, aanpak en uitvoering. Bijvoorbeeld:
  • Een DNA-analyse, d.w.z. de sterke en zwakke punten van Almelo verbinden aan ontwikkelkansen;
  • Een ontwikkelscan (zie hieronder bij "vertrouwen in de gemeente");
  • Werklocaties, onderzoek langs verschillende lijnen zodat de gemeente Almelo besluiten kan nemen over de toekomstige programmering van haar werklocaties;
  • Omgevingsvisie, deze gaat de structuurvisie vervangen.
 • Langs de onderstaande lijnen wordt concreet gewerkt aan het verbeteren van het ontwikkelperspectief van Almelo:

Het vergroten van het perspectief van de Almelose arbeidsmarkt. Via de zogeheten Regiodeals wordt hier een impuls aan gegeven. De gedane aanvraag is door het Rijk grotendeels goedgekeurd.  De Regiodeal wordt in de periode tot voorjaar 2019 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen.

  • Het “actieplan arbeidsmarkt” is ook opgesteld. Daarin staat de ontwikkeling van een pilot voor een Twentse variant van het “House of Skills” opgenomen, met als voorlopige werknaam “Skills Twente”.
  • Twentse energie strategie . Doel is een gezamenlijke strategie te ontwikkelen waarmee inzichtelijk wordt hoe Twente in 2050 energieneutraal kan worden. Uiteindelijk zal de regionale opgave vertaald worden in opgaven per gemeente.
  • Het benutten van overige kansen die het perspectief kunnen verbeteren.

Doel: Meer doen, minder schrijven
Doorbreken van oude werkwijzen en patronen op basis integrale aanpak van specifieke dossiers.

Behaalde resultaten in 2018:

 • Er is een organisatieontwikkelingstraject gestart. Invoering van programmamanagement en wijksturing zijn belangrijke leidende principes. Eind 2018 is de structuur van de nieuwe organisatie afgerond en kon de advisering door de OR worden afgerond.
 • Voor wat betreft doorontwikkeling van leiderschap, cultuur, houding en gedrag zijn er in 2018 de nodige acties geweest. Zie de paragraaf bedrijfsvoering. Via de begroting 2019 is de laatste tranche organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld.
 • In de begroting 2019 is een eerste uitwerking van de programma's opgenomen.

Doel: Vertrouwen in de gemeente
Gelet op de score in ‘Waar staat je gemeente’ voor het vertrouwen in het gemeentebestuur in samenwerking met de gemeenteraad hiervoor een plan van aanpak ontwikkelen.

Behaalde resultaten in 2018:

 • 17% van de inwoners heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente tegen 29% in de vergelijkbare welzijnsklasse.
 • Er zijn gesprekken gevoerd over het vormgeven van onderzoek. Het gaat om het verbeteren van vertrouwen in (het handelen van) de gemeente. Dat sluit ook aan op de motie die bij de begroting 2018 is aangenomen. Langjarig monitoringsonderzoek in het Nieuwstraatkwartier wordt gebruikt om te beoordelen of en in welke mate gerichte (gebiedsgerichte) aanpak effect heeft op het vertrouwen in het gemeentebestuur. Op dit moment is de opdracht voor dit onderzoek nog niet gegeven.