Jaarverantwoording 2018

Balans

Activa en passiva

4.1.1 Activa en passiva

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Immateriële vaste activa

3.954

3.394

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

3.954

3.394

Materiële vaste activa

183.092

182.432

Investeringen met economisch nut

150.944

144.510

investeringen economisch nut met heffing

16.839

18.994

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

12.703

16.322

gronden uitgegeven in erfpacht

2.606

2.606

Financiële vaste activa

35.246

30.706

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

655

655

- overige verbonden partijen

36

36

Leningen aan woningbouwcorporaties

8.676

8.167

Overige langlopende leningen u/g

24.959

20.928

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

920

920

Voorraden

52.415

50.165

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

52.415

50.165

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

23.634

33.857

Vorderingen op openbare lichamen

16.049

24.172

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

3.283

5.089

Overige vorderingen

4.302

4.596

Liquide middelen

17.963

8.526

Kas- banksaldi

17.963

8.526

Overlopende activa

13.503

9.715

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Het Rijk

668

72

- Overige Nederlandse overheidslichamen

6.451

779

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

6.384

8.864

TOTAAL ACTIVA

329.807

318.795

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

0

0

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2018

Eigen vermogen

9.602

16.910

Algemene reserve

-14.542

-466

Bestemmingsreserves

9.868

13.969

Gerealiseerd resultaat

14.276

3.407

Voorzieningen

15.467

14.803

Voorzieningen

15.467

14.803

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

273.147

237.315

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

227

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

272.431

236.912

- binnenlandse bedrijven

0

0

- Door derden belegde gelden

80

80

- Waarborgsommen

409

323

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

5.088

26.132

Overige kasgeldleningen

0

20.000

Banksaldi

0

0

Overige schulden

5.088

6.132

Overlopende passiva

26.503

23.635

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

21.309

19.852

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

1.915

1.969

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.689

360

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren

1.590

1.454

TOTAAL PASSIVA

329.807

318.795

Gewaarborgde geldleningen

567.322

560.314

bedragen * 1.000 euro

ga terug