Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Samenvatting

2.1.1.1 Samenvatting

  • De wijze waarop wij taken uitvoeren, bijvoorbeeld via onze verbonden partijen, is continu in ontwikkeling. Zo zijn onze toezicht- en handhavingstaken gecentraliseerd in de gemeentelijke organisatie en is er gewerkt aan de interne verzelfstandiging van de uitvoering van het onderhoud beheer openbare ruimte en het ingenieursbureau.
  • De gewenste verkoop van de aandelen Twence heeft nog niet plaatsgevonden, hiervoor beraden we ons op een vervolgstrategie.
  • Het programma “Optimalisatie Almelo” is gestart, zodat de opgaven en de mensen – in stad en in de organisatie – centraal komen te staan; de beoogde werkwijze voor programmamanagement en stadsdeelmanagement is uitgewerkt. De eerste aanzet voor de programma’s is gedaan en in de begroting 2019 opgenomen. Talentontwikkeling is gestart en situationeel samenwerken is uitgewerkt.
  • We zien dat de economie aantrekt en er meer vraag is naar bouwgrond. De gronduitgifte ten behoeve van woningbouw en bedrijventerreinen is volgens de planning verlopen. De prognose voor bedrijventerrein is door de gerealiseerde verkopen gehaald.
  • We spannen ons in om gronden en panden af te stoten. Dat heeft in 2018 tot een financieel positief resultaat geleid.