Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Werk

2.1.2.2 Werk

Wat wilden we bereiken?
Relatief veel mensen in Almelo hebben geen baan en/of leven op of onder de armoedegrens.
Het doorbreken van de perspectiefloosheid en overerving van armoede – met name bij kinderen – en het terugdringen van de werkloosheid zijn voor Almelo daarom belangrijke opgaven.
1.   Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten.
2.   Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk.
3.   Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op een baan.
4.   Voorkomen dat jongeren met een achterstandspositie school verlaten.
5.   Beperken van het uitkeringsbestand.

Doel: Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten
Behaalde resultaten in 2018:

 • In 2018 zijn er diverse klein- en grootschalige activiteiten ondersteund. Door actief in te zetten op netwerkvorming wordt aan deelnemers een basis geboden om hun eigen initiatieven in te brengen en te vergroten. Daarnaast participeert de gemeente in grotere initiatieven zoals het 'boosten' van ondernemerschap en de Week van de logistiek, gericht op de voorziening in de vele nieuwe vacatures die er in deze sector zijn.
 • Ondersteunen sociaal ondernemerschap: In 2018 hebben wij Twente Move2social actief ondersteund. Het programma Twente Move2Social is een samenwerking tussen ROC van Twente, Saxion, gemeente Enschede, Rabobank Twente, ROZ Groep, Twente Board, provincie Overijssel, Universiteit Twente, gemeente Almelo en KplusV. Gedurende een jaar wordt een aantal initiatiefnemers geholpen met een nieuwe sociale onderneming. In 2018 waren er 11 deelnemers, waarvan er 2 uit Almelo komen. De deelnemers uit Almelo zijn hard op weg met de start van een eigen bedrijf, nadat ze een intensief begeleidingstraject hebben gehad.  
 • Versterkte regionale acquisitie om meer nieuwe werkgevers / bedrijven naar Twente te halen: in 2018 is een enorme groei van de werkgelegenheid in de logistiek en techniek gerealiseerd op het XL-Businesspark. Met de komst van Bleckmann/V-tech, de uitbreiding van Madison en Timberland en de ingebruikname van de Containerterminal Twente (CTT) aan de kade is de bedrijvigheid fors gestegen. Het gaat vooralsnog om 200 tot 300 banen. Wij onderschrijven de ambitie om de komende jaren naar 2000 banen te kunnen uitgroeien.

Doel: Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk
Behaalde resultaten in 2018:

 • Er is aangesloten bij de sociale wijkaanpak. Elke cliënt heeft een vaste begeleider. Daarnaast is in 2018 begonnen met het (opnieuw) afnemen van diagnoses van het gehele bestand aan kandidaten. Dit project wordt medio 2019 afgerond.
 • Voor jonge schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs is er een sluitende aanpak waarbij direct na school een passend leer, werk of zorgtraject is ingericht. Er is intensief contact met het onderwijsveld (VSO/PRO scholen) om een warme overdracht van deze jongeren te realiseren. Sinds 2018 nemen wij deel aan ‘de Twentse Belofte’.  Dit betekent dat de sluitende aanpak is ontwikkeld voor jongeren zonder startkwalificatie tot 27 jaar.

Doel: Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op een baan
Behaalde resultaten in 2018:

 • 815 mensen die op middellange termijn geen perspectief op werk hebben, zijn actief bij Avedan of Soweco. Bij Soweco (504 deelnemers) zijn kandidaten actief op een plek waarbij hun werkvermogen in kaart worden gebracht. Bij Avedan (311 deelnemers) zitten kandidaten op een vrijwilligersplek. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn in 2018 alternatieve trajecten voorbereid om in 2019 te gaan starten waarbij dagbesteding, sport, activering, vrijwilligerswerk en begeleiding naar werk elementen voor een reïntegratietraject zijn.

De volgende trajecten zijn in 2018 in voorbereiding genomen om in 2019 te laten starten:
De Harde Leerschool.

Een samenwerking tussen de gemeente, rugbyclub Big Bulls en De Harde Leerschool. Een combinatie van sport, bootcamp en coaching gericht op het verkrijgen van een betaalde baan in het sponsornetwerk van de rugbyclub. De kandidaat leert doorzetten, ook in tijden dat het tegenzit.
KunstWerkt.
Jongeren tot en met 30 jaar worden door middel van kunst, muziek en/of expressie bereikt. Vanuit het contact dat hierdoor ontstaat worden zij begeleid naar werk.

Samen Sterk voor Werk

Samen met Timing, een groot uitzendbureau uit de regio, hebben we een samenwerkingsverband om kandidaten met een beperkt zelfvertrouwen en een verleden van teleurstellingen te helpen naar de arbeidsmarkt. De kandidaat maakt een laagdrempelige manier kennis met “opnieuw werken” en werkt zo aan zijn zelfvertrouwen en motivatie. Hierdoor wordt een groot deel van deze groep weer onafhankelijk van de gemeente op de arbeidsmarkt actief.

Doel: Voorkomen dat jongeren met een achterstandspositie school verlaten
Behaalde resultaten in 2018:

 • Aantal voortijdig schoolverlaters: in 2018 zijn er in Almelo 167 jongeren tussen de 18 en 23 jaar gemeld als voortijdig schoolverlater. Van deze groep jongeren is ongeveer 27% weer teruggeleid naar onderwijs, ongeveer 25% heeft de stap naar de arbeidsmarkt gemaakt. Ook zijn er een aantal jongeren die nog in een (zorg)traject zitten of waar het resultaat van de begeleiding van het RMC nog niet bekend is.
 • Preventief: jongeren tussen 18 en 23 jaar die tijdens de schoolinschrijving langdurig verzuim laten zien, worden door het onderwijs gemeld bij het RMC. In 2018 zijn er 89 Almelose jongeren op deze manier in beeld gebracht. Ruim 55% van de jongeren die verzuimen, hervatten na contact met het RMC hun opleiding.
 • Portaalfunctie jongeren in een kwetsbare positie: het RMC brengt jaarlijks jongeren in beeld die een overstap gaan maken vanuit het Voorgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en de Entree-opleiding van het MBO, zodat de gemeente hierop ondersteuning kan bieden. Hiermee bereiken we dat er altijd iemand de regie heeft over deze kwetsbare groep. Het gaat voor Almelo om ongeveer 100 jongeren op jaarbasis.
 • Het RMC is aangesloten bij de Twentse Belofte, het regionale programma waarbij ketenpartners (onderwijs, RMC, gemeenten, Werkplein) samenwerken met het doel:  “Iedere jongere een kans bieden op een opleiding of een plek op de arbeidsmarkt die aansluit op zijn mogelijkheden en beperkingen.”We maken met alle gemeenten en ketenpartners in Twente afspraken over de zogenaamde thuiszitters tot 27 jaar zonder startkwalificatie.

Doel: Beperken van het uitkeringsbestand
Behaalde resultaten in 2018:

 • De werkgelegenheid in Almelo is gestegen. Dit vertaalde zich in een groeiende uitstroom uit de bijstand. Echter, we werden ook geconfronteerd met een hoge instroom. Deze wordt met name verklaard door  doelgroepers (ex-Wajongers), statushouders en externe instroom sociale huur. Mede door de begeleiding van het werkplein en  de gecontracteerde partners, zagen we het totale bijstandsbestand dalen. Daarnaast zetten we sinds 2018 sterker in op het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom. In december 2018 was het bijstandsbestand 2.745 en in december 2017 2.839.
 • Het project statushouders beoogt een integrale werkwijze, waardoor statushouders sneller deelnemen aan de Almelose samenleving. 210 Statushouders zijn in traject, 35 statushouders hebben inmiddels een baan gevonden.
 • Via het Werkplein zijn 533 mensen deeltijd of voltijds gestart op de arbeidsmarkt.
 • Van 70 klanten is de uitkering beëindigd omdat ze hierop geen recht meer hebben. Via het Werkplein is van 172 mensen de uitkering beëindigd omdat mensen zelf voldoende inkomsten genereerden. Er zijn 31 klanten gestart met een studie in het kader van de scholingsplicht.
 • 940 Cliënten hebben een traject richting werk gekregen en zijn daarmee meer kansrijk op de arbeidsmarkt.
 • Het project “Werken aan de kop” is geïmplementeerd. We kijken eerst naar werk in plaats van uitkering.  
 • In december zijn we gestart om samen met CompetenSYS een substantieel deel van de mensen met een uitkering nog beter in beeld te hebben. We nodigen cliënten uit voor een gesprek. Bij niet verschijnen van de kandidaat volgt een huisbezoek. Er wordt nagegaan wat de reden van niet verschijnen is. Een enkele keer kwamen we hierdoor schrijnende situaties tegen. Veel vaker ging het om klanten die het niet als plicht ervoeren om afspraken na te komen. Ook waren een aantal cliënten onvindbaar of waren  gaan samenwonen enz. Naast het resultaat dat er meer plichtsbesef is ontstaan, klant nog beter in beeld is, hebben we ook een aantal uitkeringen kunnen beëindigen omdat klant niet meer in Almelo woont of om een andere reden geen recht meer had op een uitkering.
 • Handhaven van een goede poortwachtersfunctie bij aanmeldingen voor bijstand, waarbij bij afwijzing zo nodig wordt doorverwezen naar passende ondersteuning.
 • In het kader van Nieuw Perspectief voor Almelo is gewerkt aan de opstelling van een actieplan Arbeidsmarkt. Hierin werken wij samen met de Hogeschool Saxion, ROC van Twente en provincie Overijssel. In 2018 is een overeenkomst met alle partijen gesloten om een Huis van de Logistiek in Almelo te realiseren. Dit samenwerkingsverband kan gezien worden als een pilot voor een skills-beweging in Twente (vergelijkbaar met House of skills). Uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een integraal scholings- en loopbaanaanbod voor jongeren en werkzoekenden dat aansluit bij het economische profiel van Almelo.