Jaarverantwoording 2018

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

5.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Met de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) dient de beloning van de topfunctionarissen in de jaarrekening openbaar te worden gemaakt.
Als topfunctionarissen worden bij de gemeente in het kader van de WNT aangemerkt de gemeentesecretaris en raadsgriffier. Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen van de gemeente is in 2018 189.000 euro. In 2017 was dit 181.000 euro.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

F.W. van Ardenne

C.M. Steenbergen

Functiegegevens

Algemeen directeur / gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

189.000

189.000

Beloning

119.447

93.999

Belastbare onkostenvergoedingen

0

207

Beloningen betaalbaar op termijn

18.272

15.496

Subtotaal

137.719

109.702

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totaal bezoldiging 2018

140.419

109.702

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,0

1,0

Beloning

118.991

94.072

Belastbare onkostenvergoedingen

339

78

Beloningen betaalbaar op termijn

16.994

14.422

Totaal bezoldiging 2017

136.325

108.572

bedragen * 1 euro

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.