Jaarverantwoording 2018

Bedrijfsvoering

Samenvatting

3.5.1 Samenvatting

  • Nadat in 2017 het programma “Optimalisatie Almelo” is gestart, is in 2018 verder gewerkt aan de uitvoering. Het doel van het programma is dat de mensen en opgaven, zowel in de stad als in de organisatie, centraal komen te staan. Programma- en wijksturing is vanuit het programma nader gedefinieerd en als werkmethodiek uitgewerkt.
  • In 2018 heeft een verdere samenvoeging van de toegangstaken Sociale Wijkteams vorm gekregen.
  • Besloten is een aantal taken over te dragen aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Tevens is de ODT per 1-1-2019 gehuisvest in het stadhuis van Almelo.
  • De totale structurele bezuinigingsopgave uit het meerjarig perspectief was 5,6 miljoen euro. Een drietal taakstellingen is tijdens de begrotingsvergadering direct ten laste gebracht van het incidentele perspectief van de begroting 2018. Twee andere taakstellingen zijn via de bestuursrapportage 2018 afgedekt. Als gevolg van vertragingen in het organisatie ontwikkelingsproces heeft de realisatie van diverse personele taakstellingen vertraging opgelopen. De realisatie van deze taakstellingen vindt in 2019 plaats.
  • Alle formatieve ontwikkelingen samen resulteren in een functieboek per 1-1-2019 van 692 fte. In 2019 zal deze formatie, als gevolg van het invullen van diverse personele taakstellingen, fors naar beneden worden bijgesteld.
ga terug