Jaarverantwoording 2018

Baten en lasten

Overzicht baten en lasten

4.2.1 Overzicht baten en lasten

Lasten

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

0.1 Bestuur

3.539

306

3.846

4.219

374

N

0.2 Burgerzaken

1.991

84

2.075

2.212

137

N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

6.929

3.316

10.245

8.513

-1.733

V

0.4 Overhead

20.022

5.941

25.963

26.309

346

N

0.5 Treasury

-13

-639

-652

764

1.416

N

0.61 OZB woningen

578

89

667

570

-96

V

0.62 OZB niet-woningen

100

100

179

79

N

0.63 Parkeerbelasting

22

22

65

43

N

0.64 Belastingen overig

716

716

755

39

N

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

N

0.8 Overige baten en lasten

8.594

-8.144

450

675

226

N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

220

220

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.522

253

4.775

4.780

5

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.053

334

1.387

1.552

164

N

2.1 Verkeer en vervoer

8.696

113

8.809

8.134

-674

V

2.2 Parkeren

1.744

1.088

2.832

2.820

-12

V

2.3 Recreatieve havens

53

15

68

67

-1

V

2.4 Economische havens en waterwegen

105

30

135

177

42

N

2.5 Openbaar vervoer

32

32

36

4

N

3.1 Economische ontwikkeling

421

10

431

444

13

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.532

5.843

9.375

2.084

-7.291

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

819

52

871

859

-12

V

3.4 Economische promotie

1.046

30

1.076

1.148

72

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

439

37

475

460

-16

V

4.2 Onderwijshuisvesting

1.765

3.177

4.942

4.013

-929

V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.113

-796

5.317

5.217

-101

V

5.1 Sportbeleid en activering

3.371

282

3.652

3.638

-14

V

5.2 Sportaccommodaties

1.440

31

1.471

1.308

-163

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.200

-119

3.081

3.269

188

N

5.4 Musea

105

105

105

0

V

5.5 Cultureel erfgoed

23

23

23

0

N

5.6 Media

2.098

2.098

2.113

16

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.347

771

6.118

6.284

166

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.002

283

7.285

7.729

444

N

6.2 Wijkteams

3.288

643

3.932

3.918

-14

V

6.3 Inkomensregelingen

51.413

2.067

53.480

51.657

-1.822

V

6.4 Begeleide participatie

14.025

14.025

14.119

94

N

6.5 Arbeidsparticipatie

5.333

399

5.732

5.466

-266

V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.449

627

2.076

2.091

15

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.656

-348

24.308

24.611

304

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

19.060

675

19.735

26.709

6.974

N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

19.765

140

19.906

17.736

-2.170

V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

3.173

3.173

3.305

132

N

7.1 Volksgezondheid

2.762

-600

2.162

2.625

462

N

7.2 Riolering

6.832

6.832

6.739

-94

V

7.3 Afval

5.389

870

6.259

6.349

90

N

7.4 Milieubeheer

2.886

1.035

3.921

3.112

-808

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

268

268

252

-16

V

8.1 Ruimtelijke ordening

1.622

368

1.990

1.811

-179

V

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.703

-1.627

5.077

544

-4.533

V

8.3 Wonen en bouwen

2.136

287

2.423

2.715

293

N

Totaal lasten

266.165

16.922

283.087

274.501

-8.586

V

Baten

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

0.1 Bestuur

0

-333

-333

V

0.2 Burgerzaken

-1.208

-1.208

-1.500

-292

V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.515

-3.930

-9.445

-11.916

-2.470

V

0.4 Overhead

-250

-1.875

-2.125

-2.621

-496

V

0.5 Treasury

-4.027

-268

-4.295

-3.493

801

N

0.61 OZB woningen

-9.440

-9.440

-9.506

-66

V

0.62 OZB niet-woningen

-10.994

-10.994

-11.352

-358

V

0.63 Parkeerbelasting

-2.244

240

-2.004

-1.917

86

N

0.64 Belastingen overig

-677

-677

-660

17

N

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-155.597

-1.239

-156.836

-162.436

-5.600

V

0.8 Overige baten en lasten

-5.042

5.231

189

-535

-725

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

-6

-6

V

1.2 Openbare orde en veiligheid

-44

-44

-32

12

N

2.1 Verkeer en vervoer

-423

-432

-855

-885

-30

V

2.2 Parkeren

-15

-15

0

15

N

2.3 Recreatieve havens

-15

-15

-11

4

N

2.4 Economische havens en waterwegen

-84

-84

-173

-89

V

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

N

3.1 Economische ontwikkeling

-36

-10

-46

-44

2

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.600

-6.115

-9.715

-3.174

6.541

N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-18

-18

-371

-353

V

3.4 Economische promotie

-388

33

-355

-417

-61

V

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

N

4.2 Onderwijshuisvesting

0

0

0

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-412

-3.062

-3.475

-3.467

7

N

5.1 Sportbeleid en activering

-1

-1

0

1

N

5.2 Sportaccommodaties

-367

10

-357

-390

-33

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-47

-47

V

5.4 Musea

0

0

0

N

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

0

N

5.6 Media

0

0

0

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-175

-175

V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-13

-5

-18

-202

-185

V

6.2 Wijkteams

-6

-6

0

6

N

6.3 Inkomensregelingen

-41.363

-41.363

-41.502

-139

V

6.4 Begeleide participatie

0

0

0

N

6.5 Arbeidsparticipatie

0

-268

-268

V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

-4

-4

V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.226

-2.226

-1.609

618

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

-485

-485

V

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-400

-150

-550

-696

-146

V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

0

0

0

N

7.1 Volksgezondheid

0

-27

-27

V

7.2 Riolering

-9.027

-9.027

-8.920

108

N

7.3 Afval

-7.886

-889

-8.775

-8.838

-63

V

7.4 Milieubeheer

-25

-559

-584

-716

-131

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-418

100

-318

-353

-35

V

8.1 Ruimtelijke ordening

-273

-8

-281

-278

2

N

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-7.021

2.070

-4.952

-255

4.697

N

8.3 Wonen en bouwen

-2.120

652

-1.468

-2.192

-725

V

Totaal baten

-271.178

-10.206

-281.384

-281.807

-423

V

Saldo baten en lasten

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

0.1 Bestuur

3.539

306

3.846

3.886

41

N

0.2 Burgerzaken

782

84

867

712

-155

V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.414

-614

800

-3.403

-4.203

V

0.4 Overhead

19.772

4.066

23.838

23.688

-150

V

0.5 Treasury

-4.041

-907

-4.947

-2.729

2.218

N

0.61 OZB woningen

-8.863

89

-8.774

-8.936

-162

V

0.62 OZB niet-woningen

-10.894

-10.894

-11.174

-280

V

0.63 Parkeerbelasting

-2.222

240

-1.982

-1.852

130

N

0.64 Belastingen overig

39

39

96

56

N

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-155.597

-1.239

-156.836

-162.436

-5.600

V

0.8 Overige baten en lasten

3.552

-2.913

639

140

-499

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

220

220

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.522

253

4.775

4.774

-1

V

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.009

334

1.343

1.520

177

N

2.1 Verkeer en vervoer

8.273

-319

7.954

7.249

-705

V

2.2 Parkeren

1.729

1.088

2.817

2.820

3

N

2.3 Recreatieve havens

38

15

53

56

3

N

2.4 Economische havens en waterwegen

21

30

51

4

-47

V

2.5 Openbaar vervoer

32

32

36

4

N

3.1 Economische ontwikkeling

385

385

400

15

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-68

-272

-340

-1.090

-750

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

801

52

853

488

-365

V

3.4 Economische promotie

658

63

721

731

11

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

439

37

475

460

-16

V

4.2 Onderwijshuisvesting

1.765

3.177

4.942

4.013

-929

V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.701

-3.858

1.843

1.750

-93

V

5.1 Sportbeleid en activering

3.369

282

3.651

3.638

-13

V

5.2 Sportaccommodaties

1.073

41

1.114

917

-196

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.200

-119

3.081

3.221

140

N

5.4 Musea

105

105

105

0

V

5.5 Cultureel erfgoed

23

23

23

0

N

5.6 Media

2.097

2.098

2.113

16

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.347

771

6.118

6.109

-9

V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.989

278

7.268

7.526

259

N

6.2 Wijkteams

3.282

643

3.926

3.918

-8

V

6.3 Inkomensregelingen

10.050

2.067

12.117

10.156

-1.961

V

6.4 Begeleide participatie

14.025

14.025

14.119

94

N

6.5 Arbeidsparticipatie

5.333

399

5.732

5.198

-534

V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.449

627

2.076

2.087

11

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

22.429

-348

22.082

23.003

921

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

19.060

675

19.735

26.223

6.488

N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

19.365

-10

19.356

17.039

-2.316

V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

3.173

3.173

3.305

132

N

7.1 Volksgezondheid

2.762

-600

2.162

2.597

435

N

7.2 Riolering

-2.195

-2.195

-2.181

14

N

7.3 Afval

-2.497

-19

-2.517

-2.489

27

N

7.4 Milieubeheer

2.861

475

3.336

2.397

-940

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-150

100

-50

-101

-51

V

8.1 Ruimtelijke ordening

1.349

360

1.709

1.533

-176

V

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-318

443

125

289

164

N

8.3 Wonen en bouwen

16

939

955

523

-432

V

Totaal saldo baten en lasten

-5.014

6.716

1.703

-7.307

-9.010

V

Reserves

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

Stortingen reserves

5.165

1.890

7.055

9.566

2.511

N

Onttrekkingen reserves

-745

-5.375

-6.120

-5.667

453

N

Totaal reserves

4.420

-3.485

935

3.900

2.964

N

Resultaatbestemming voorgaand jaar

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

Stortingen reserves

594

-691

-97

0

97

N

Onttrekkingen reserves

-2.541

-2.541

2.541

N

Resultaat bestemming voorgaand jaar

594

-3.232

-2.638

2.638

N

Gerealiseerd resultaat

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Werkelijk

Verschil

2018

2018

2018

2018

2018

N/V

Gerealiseerd resultaat

0

0

0

-3.407

-3.407

V

ga terug