Jaarverantwoording 2018

Financiering

Samenvatting

3.4.1 Samenvatting

  • Het renteresultaat op taakveld 0.5 Treasury is, na correctie van de omslagrente, nihil.
  • De gemeente voldoet ruimschoots aan het kasgeldlimiet en renterisiconorm.
  • Het bedrag aan verstrekte leningen ultimo jaar is 29,1 miljoen euro.
ga terug