Jaarverantwoording 2018

Inleiding

1.1 Inleiding

Het jaar 2018 was een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Als gevolg van de collegewisseling legt het huidige college met deze jaarverantwoording gedeeltelijk ook verantwoording af over het door het vorige college gevoerde beleid. Dit komt onder andere tot uiting in de programmaverantwoording, welke op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de indeling van de programmabegroting 2018 volgt. Deze begroting, en de daarin geformuleerde doelen en maatregelen, is nog in de vorige raads- en collegeperiode vastgesteld. De speerpunten van het huidige college komen tot uiting in de programmabegroting 2019. Hierin zijn de strategische doelstellingen voor de vijf programma's uit het coalitieakkoord geformuleerd. Bij de perspectiefnota 2019 worden de programma's nader geconcretiseerd en vastgesteld.  

Door het vaststellen van deze jaarverantwoording neemt de gemeenteraad kennis van de wijze waarop wij de gestelde doelen hebben gerealiseerd. De raad wordt gevraagd een expliciet besluit te nemen over:

  • de financiële resultaten per hoofdtaakveld in de basisbegroting;
  • het gerealiseerd resultaat;
  • de resultaatbestemming.

De jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen, het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag
Het jaarverslag betreft de inhoudelijke verantwoording en bestaat uit twee onderdelen; een programmaverantwoording en de paragrafen.
In de programmaverantwoording rapporteren we over de geformuleerde kernresultaten zoals die in de begroting 2018 stonden. We maken daarbij onderscheid tussen de hoofdopgaven voor de prioriteiten en de basisbegroting voor de 'reguliere taken'.
De paragrafen geven enerzijds een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, anderzijds betreft het onderwerpen waaraan politieke of financiële risico's zijn verbonden. De paragrafen geven een goed inzicht in de financiële positie, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarrekening
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2018 en bestaat uit een balans en een overzicht van baten en lasten. De balans geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Almelo en de mutaties die zich hierin hebben voorgedaan. Samen met het overzicht van baten en lasten vormt het de basis voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Afwijkingen ten opzichte van de begroting die groter zijn dan 100.000 euro worden toegelicht in de basisbegroting en niet in het overzicht van baten en lasten.

Wijzigingen ten opzichte van de jaarverantwoording 2017
De jaarverantwoording 2017 was de eerste jaarverantwoording in een nieuwe, vereenvoudigde opzet. Deze vereenvoudigde opzet wordt gecontinueerd in de jaarverantwoording 2018. Ten opzichte van het vorige verslagleggingsjaar zijn een beperkt aantal wijzigingen aangebracht, met het doel de leesbaarheid en de informatiewaarde van de jaarstukken verder te verbeteren. Het betreft de volgende wijzigingen:

  • De voor- en nadelen in de baten, de lasten en het saldo zijn voorzien van de tekens (V)voordeel en (N)nadeel.
  • De verplichte overzichten met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn opgenomen in een apart onderdeel 2.2.10.
  • In de toelichting op de balans is voor het onderdeel materiële vaste activa een splitsing aangebracht tussen activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut en activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze laatste categorie betreft activa waarvan de kapitaallasten worden betrokken in de riool- en afvalstoffenheffing.
  • In de toelichting op de balans zijn de voorraden, waaronder onderhanden werk/grondexploitaties, de overlopende activa en de overlopende passiva nader gespecificeerd.