Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Zorg

2.1.2.3 Zorg

Wat wilden we bereiken?
Wij bieden adequate zorg en ondersteuning voor onze inwoners die dat nodig hebben. Wij vernieuwen de zorg. Inzet is om problemen eerder te signaleren, aan te pakken en waar mogelijk dure vormen van zorg te voorkomen of lichtere vormen van zorg in te zetten. Dit bespaart kosten bij de gemeente en voorkomt negatieve effecten voor onze inwoners (escalatie problemen).

 1. Er is multidisciplinair en integraal gewerkt. Middelen zijn ontschot en er is sprake van samenhang in de aanpak
 2. Het beheersbaar houden van de problematiek rondom meervoudige probleemhuishoudens.
 3. Via preventie voorkomen dat mensen gebruiken maken van dure zorg. Nadruk in de aanpak ligt op hoe het wel kan en met wie.

Doel: Multidisciplinair en integraal werken
Behaalde resultaten in 2018:

 • De wijkcoaches zijn per 1 januari 2019 binnen de gemeente geplaatst. We hebben door inzet van extra formatie de wachtlijst en hoge werkdruk bij het wijkteam aangepakt. De wachtlijst is hierdoor sterk gedaald en de totale kosten van maatwerk zijn hierdoor gestegen.
 • Over de ontwikkelingen in de aantallen en kosten van Wmo en Jeugd is de raad geïnformeerd in de raadsbrief over de financiële prognose 2018 van december 2018 (Raad 5187).
 • Er zijn in september 2018 twee pilots gestart (in de Windmolenbroek en Nieuwstraatkwartier) waarin gewerkt wordt met integrale dienstverlening die aansluit bij het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 ondersteuner. In de pilotwijken hebben we inlooppunten georganiseerd voor de toegang.  De intaker vraagt naar wat een inwoner wil, kan en nodig heeft. Er wordt meer doorverwezen naar algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. In het voorjaar 2019 worden deze pilots geëvalueerd en zal besluitvorming over het vervolg plaatsvinden. In de pilots zijn professionals werk, inkomen, zorg, jeugdhulp en schuldhulp op wijkniveau ingedeeld om beter gebiedsgericht te kunnen samenwerken. Er zijn professionals schuldhulp toegevoegd aan de toegang.
 • Het aantal wijkcoaches Jeugd dat als praktijkondersteuner bij huisartsen (POH) wordt ingezet is in 2018 verder uitgebreid. Op dit moment nemen slechts 5 praktijken niet deel aan dit initiatief. Met 3 van deze 5 loopt een proces om POH te starten zodra er voldoende/ nieuwe ruimte is binnen hun locatie. De inzet van wijkcoach –POH  leidt tot effectievere zorg en meer grip op doorverwijzingen naar duurdere vormen van zorg. Uit de evaluatie bleek dat in 55% van de gevallen de wijkcoach-POH vragen van een patiënt zelf kan oplossen of doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen.
 • We hebben de risico’s van het regionaal inkoopproces gewogen en gekozen voor een eigen inkoop voor Wmo en Jeugd (op basis van prijs x volume) met strakke eigen voorwaarden en kwaliteitseisen. Deze lokale aanbesteding heeft geresulteerd in een verlaging van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders van 260 naar 160.   
 • In de pilot integrale aanpak jongeren werken we samen met een aantal partners om de problematiek van jongeren beter in beeld te krijgen. Deze partners zijn: een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en een school voor Praktijkonderwijs, ouders en diverse gemeentelijke disciplines. De jongeren worden langdurig begeleid en de interventies worden op elkaar afgestemd. Deze vroegtijdige, preventieve inzet van lichte voorzieningen zal leiden tot het voorkomen van de inzet van onnodige zware maatwerkvoorzieningen.

Doel: Meervoudige problematiek beheersbaar houden
Behaalde resultaten in 2018:

 • We hebben een MPG(MultiProbemGezin)-team van 6 fte ingezet. Zij hebben samen gemiddeld 35 zaken in hun caseload. Het team biedt langduriger ambulante begeleiding aan MPG-huishoudens om hen te (leren) stabiliseren, erfelijkheid van problematiek te doorbreken en zorgkosten te verlagen. Gedurende de eerste 5 maanden na de start zijn in de betrokken gezinnen positieve resultaten geboekt: het voorkomen van woninguitzettingen en afsluitingen (13), crises (14), uithuisplaatsingen (3) , onder toezicht stellingen (7) en  mishandelingen (13). Ook heeft het MPG- team in die 5 maanden 10 mensen uit de bijstand naar werk geholpen en daarmee 65.000 euro bespaard op uitkeringen.
 • Er is een project voorbereid om in de periode 2019-2021 375 multi- probleemhuishoudens met een doorbraakmethodiek te kunnen benaderen. Daarvoor zijn overeenkomsten gesloten met een externe risicodragende financier en het Instituut voor Publieke Waarden. Laatstgenoemde heeft in 2017 lokaal een succesvolle pilot gedaan.

Doel: Via preventie voorkomen dat mensen gebruik maken van dure zorg
Behaalde resultaten in 2018:

 • De werkgroep “Kom Erbij” heeft in 2018 de week tegen eenzaamheid georganiseerd. De werkgroep gaat nu een beleids- en activiteitenplan opstellen voor een integrale aanpak van de  eenzaamheidsproblematiek.
 • In 2018 is er gewerkt aan de realisatie van een algemene voorzieningen voor dagstructurering.
 • In 2018 is het projectplan Integrale Ketenaanpak Maatschappelijke Opvang regio Almelo opgesteld door de 4 betrokken zorgaanbieders . Het project is gestart met de deelprojecten Preventie, Wonen, Schulden, Integrale Keten, Sturingsinformatie & monitoring en Maatschappelijke businesscase. Het project loopt van september 2018 tot september 2020.
 • Met onze partners uit de hele geboorteketen zijn wij aan de slag gegaan met Kansrijke Start als onderdeel van het plan Het Jonge Kind. Kansrijke Start richt zich op -10 maanden (voor de conceptie) tot 2 jaar.
 • In 2018 is er lokaal gestart met het opzetten van een project voor het vroeg signaleren van schulden (Vroeg erop af). In eerste instantie is gestart met de beide woningbouwcorporaties.
 • Ook is een start gemaakt met de realisatie van een voorliggende voorziening om samen met de rechtbank en de stadsbank de instroom in bewindvoering te beperken.