Jaarverantwoording 2018

Wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden

6.2 Wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden

Samenvatting
In 2018 is het delegatieregister niet gewijzigd. Wel zijn er meerdere nieuwe mandaatbesluiten op permanente grondslag genomen. Deze nieuwe mandaatbesluiten hebben betrekking op verschillende collegebevoegdheden.

Inleiding
De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (Raad1402331) dat een geactualiseerd delegatieregister jaarlijks bij de programmabegroting moet worden vastgesteld. In deze jaarverantwoording rapporteren we over eventuele wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden die in 2017 hebben plaatsgevonden. Dat is in overeenstemming met de informatie in onze raadsbrief van 26 januari 2016 (Raad1603456)

Geen wijzigingen in gedelegeerde bevoegdheden in 2018
Het delegatieregister dat bij de programmabegroting 2019 is vastgesteld, is ten opzichte van het delegatieregister dat bij de programmabegroting 2018 is vastgesteld, niet gewijzigd.

Wijzigingen van de gemandateerde bevoegdheden in 2018
In 2018 heeft het college van B&W de volgende nieuwe mandaatbesluiten genomen:

  • De bevoegdheid tot heroverweging van het functieboek en de daaruit voortvloeiende indelingsbesluiten, totdat de nieuwe organisatiestructuur en het daarbij behorende mandatenregister zijn vastgesteld, te mandateren aan de algemeen directeur en de adjunct-directeuren gezamenlijk, met uitzondering van die besluiten die de algemeen directeur en de rechtstreeks onder hem vallende functies betreffen (Besluit van 6 februari 2018, kenmerk BW 1806221).
  • De bevoegdheid tot het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, met als belangrijkste taken het monitoren van de grondwaterkwaliteit, het nemen van terugvalmaatregelen indien nodig, het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het realiseren van afkoop, als volgt te mandateren: algemeen directeur/gemeentesecretaris (mandataris), adjunct directeur (ondermandataris), manager SE Advies en Ontwerp (ondermandataris 2), senior adviseur – coördinatie (ondermandataris 3) (Besluit van 13 maart 2018, kenmerk BW 1806257).
  • Voor de discretionaire personele besluiten betreffende de adjunct-directeuren aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur te mandateren (Besluit van 12 juni 2018, kenmerk BW 1806442).
  • Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 wet BAG en de Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2013:

a. de afbakening van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen, als volgt te mandateren: gemeentesecretaris/ algemeen directeur (mandataris), adjunct-directeur (ondermandataris 1), manager (ondermandataris 2) en medewerker Geo-informatie (ondermandataris 3);
b. het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten, als volgt te mandateren: gemeentesecretaris/ algemeen directeur (mandataris), adjunct-directeur (ondermandataris 1), manager (ondermandataris 2) en medewerker Geo-informatie (ondermandataris 3);
c. het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummer-aanduidingen, als volgt te mandateren: gemeentesecretaris/ algemeen directeur (mandataris), adjunct-directeur (ondermandataris 1), manager (ondermandataris 2) en medewerker Geo-informatie (ondermandataris 3).
(Besluit van 30 oktober 2018, kenmerk BW 1806486)

  • Aan de directeur Omgevingsdienst Twente wordt mandaat verleend als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht tot het nemen van besluiten die voortvloeien uit de opdracht aan de dienst, vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst en het bij deze overeenkomst behorende (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma. Het betreft de uitvoering van:

[X] het basistakenpakket en andere taken voor zo ver deze voor alle deelnemers worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 4 van de regeling (structureel collectief)


inclusief alle handelingen en besluiten ter voorbereiding en uitvoering  van het gemandateerde besluit:

[X] verlenen van een gedoogbeschikking;
[X] besluit intrekking begunstigende beschikking als sanctie;
[X] aanwijzen van toezichthouders (toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in titel 5.3 Awb, artikel 5.1 Wabo en Wet bodembescherming).


Het voormelde mandaat lid ziet niet op:

[X] besluiten tot het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen; met uitzondering van spoedeisende bestuursdwang;
[X] besluiten op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht, die betrekking hebben op besluiten tot het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen;
[X] besluiten tot het al dan niet honoreren van schadeclaims van derden of afkopen van mogelijke geschillen;
[X] besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en tot het zelf voeren van bezwaar- of beroepsprocedures;
[X] besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 3, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

(Besluit van 18 december 2018, kenmerk BW 1806760)

Alleen de op permanente grondslag verleende mandaten zijn hier aangehaald.

Het mandaatregister is onder meer te raadplegen via de website van de gemeente Almelo en wordt in beginsel één keer in de twee jaar geactualiseerd (artikel 11 lid 3 mandaatregeling gemeente Almelo). Het meest actuele mandaatregister is op 25 juli 2017 vastgesteld (kenmerk B&W1705908). Bij de eerstvolgende actualisatie zullen ook de mandaatbesluiten van na voormelde datum worden betrokken.

ga terug