Jaarverantwoording 2018

Resultaat

Herstel eigen vermogen

1.3.4 Herstel eigen vermogen

In deze paragraaf is een overzicht van het herstel van het eigen vermogen opgenomen, na de voorgestelde bestemming van het resultaat van de jaarverantwoording 2018. Het herstelplan is niet geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2019. Voor een nadere toelichting op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Ten opzichte van de oorspronkelijke planning liggen we met het herstel circa 2 jaar voor op schema.

Algemene reserve en reserve grondbedrijf positief
Na de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2018 is het totaal van de algemene reserve en de reserve grondbeleid voor het eerst sinds jaren weer positief. Met een algemene reserve van bijna 2 miljoen euro heeft de gemeente echter nog lang niet voldoende 'vet op de botten' om de geïdentificeerde risico's af te kunnen dekken.  Uitgaande van het huidige herstelplan wordt financieel herstel, dat wil zeggen een weerstandsratio van tenminste 1, pas in 2022 verwacht.